ورود به پنل کاربری

موقعیت ما در نقشه

پنل کاربری شما

ﻋﻠﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺣﻤﯽ

اﻏﻠﺐ زﻧﺎن در دوره ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﯽ در ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ 

ﻧﺎﺷﯽ از اﺳـﺘﺮس ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ ﺷـﺪﯾﺪ و ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ ، اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ( ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺳـﭙﺮﯾﻦ ، وارﻓـﺎرﯾﻦ و
داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ،..) رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪﯾﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺣﺎوي ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ...ﺑﺎﺷﺪ .

❌❌❌ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ وﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر رخ داده 3 دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫـﻢ در ﯾـﮏ
ﺳﺎل ) و ﯾﺎ ﺷﺪت و ﻃﻮل ﻣﺪت آن ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اطلاعیه ها و مطالب رایگان سایت همینک در خبرنامه عضو شوید!

گالری تصاویر

ارتباط با ما

 66566171-4

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تهران- خیابان کارگر شمالی - بعد از میدان انقلاب - نرسیده به بلوار کشاورز -  ابتدای نصرت - پلاک25 - طبقه سوم-کلینیک سارا